tillbaka 

 

 

 

 

    Trädfällningsmaskinen Sector, en tidig kedjemotorsåg.

 

 

 

 

  

 

 

Bild: Skog o Trä i Norr, Nr. 3, 2003.

 

Omkring 1910 gjordes i Sverige och övriga Europa flera försök att skapa mekaniska hjälpmedel med förbränningsmotor för att förenkla och rationalisera det manuella avverkningsarbetet i skogarna. Enligt försök utförda av S.D.A. (Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning) är fördelningen mellan arbetsoperationerna vid helt manuell huggning som framgår av tabell 1 nedan. Energiåtgången för de olika arbetsoperationerna vid manuell huggning enligt Arbetsfysiologiska Undersökningen 1948 framgår av tabell 2.

 

Tabell 1. Arbetsoperationernas omfattning vid helt manuell huggning för träd med 10” brösthöjdsdiameter pb.(Nenzell 1946).

 

 

   Arbetsoperationer

        %

Fällning

        9

Kvistning

       24

Kapning

        5

Barkning

       48

Övrigt

       14

         Summa

      100

 

 

Tabell 2. Energiåtgång för de olika arbetsoperationer vid manuell huggning (AFU 1948).    

 

   Arbetsoperation

Energiåtgång, kcal per min

Fällning med svans

                11,00

Kvistning

                10,36

Barkning

                10,33

Kapning med bågsåg

                  8,96

 

 

Speciellt inriktades mekaniseringsförsöken på fällningsmomentet som är det mest energikrävande och subjektivt det mest ansträngande av samtliga arbeten vid manuellt huggningsarbete. Mekaniseringsförsöken gällde därför oftast någon typ av motordrivna trädfällningsmaskiner. Olika konstruktioner med kedjor med skärande tänder, bandsågsblad och sågblad som gick fram och tillbaka provades av de första pionjärerna. Andra pionjärer prövade sågar med inbyggda sågklingor. Av svenska konstruktioner var det främst ”Sector” och ”Gerber” som gjorde några större bestående insatser inom motorsågsutvecklingen. Bland övriga tidiga maskinerna på marknaden fanns också typerna Arbor och Tapio.

 

Ingenjören och uppfinnaren Axel Ulrik Westfelt i Mariefred, Sverige, var en tidig pionjär i Sverige med försök gällande motordrivna trädfällningsmaskiner. Westfelt konstruerade bland annat en kedja med skärande tänder som han patentsökte (se nedan).

 

 

 

 Bild: Westfelt sågkedja, från patent No. 6877.

 

Westfelt utvecklade ett skäraggregat med en sin skärande kedja monterat på en metallram. Skäraggregatet drev Westfelt med en inköpt Archimedes-motor. Den 3’e april 1917 patenterade också Axel Ulrik Westfelt sitt skäraggregat i eget namn. Westfelt döpte sin konstruktion till trädfällningsmaskinen Sector och började sälja denna maskin på marknaden.

 

I en artikel i tidskriften Skogen nr 3 1916 beskriver Gustaf Lundberg, skogshögskolan, trädfällningsmaskinen Sector som såldes av AB Export och Industriutställning, Regeringsgatan 9, Stockholm. Konstruktionen bestod av två delar förbundna via en böjlig axel. Skäraggregatet bestod av en u-formad metallram med ett kedjedrev i ena hörnet. En ändlös kedja av skärtandstyp var uppspänd över trissor i ramens hörn och drevs med den böjliga axeln från en separat motor. Motorn var av bröderna C.A. och O.W. Hults konstruktion, en tvåtakts balansmotor med 2 motstående cylindrar, som tillverkades av Archimedes från år 1911.  Motoreffekten var 2,5 hk alternativt 5,0 hk. Vikten var ca 15 kg för sågenheten och motorenheten vägde ca 40 kg.

Artikeln nämner att Sector demonstrerades på Djurgården i Stockholm 28 nov 1916. I artikeln nämns gällande Sectors handhavande och manövrering: ”För apparatens skötsel och manövrering erfordras två man, av vilka emellertid den ena ej behöver vara fullgod karl”.

Lundberg anser att Sector under gynnsamma förhållanden uppvisar en stor avverknings-förmåga och skriver att vid ett prov avverkades 59 st. träd med en medel-diameter av 42,7 cm på 1,5 timme. Gustaf Lundberg skriver sammanfattningsvis: ” … konstruktionsprincipen är avgjort förmånlig … maskinen är behäftad med en del detaljsvagheter”. En svårighet var att få en riktad fällning beroende på skäragregatets utformning som gjorde det svårt att få utrymme att använda en fällkil. Lundberg skriver i artikeln att andra användare noterat sämre driftsäkerhet gällande Sector vid arbeten under svåra snöförhållanden. Lundberg sammanfattar sin uppfattning angående Sector med orden ”här föreligger en uppfinning som kan bliva skogsbruket till mycket stor gagn”.

 

Bilder från provningar på Glömsta gård utanför Huddinge fyra dagar i mars 1917 nedan.

 

                               

 

 

                            

   

Bilder: Statens Maskin- och Redskpsprofningsanstalt, Meddelande nr 51: Serieprofning af

sågar för skogsafverkning, 1917.

 

 

Sector provades på Skogshögskolan 4 dagar under tiden 12-17 mars 1917 samarbete med Statens Maskin- och Redskapsprofningsanstalt. I testen som utfördes på Glömsta gård väster om Huddinge fick sågen inte några lovord. Testdagarna var fyllda av problem och hela provningsprogrammet kunde inte genomföras. Sågen manövrerades vid provningen av van personal, en ingenjör från generalagenten samt en montör från Archimedes. Trots detta översteg aldrig den effektiva driftstiden 45 min mellan någon justering/reparation under provningens 4 dagar. Första dagen gick kedjan varm, skruvarna som höll tändsystemet lossnade, den böjliga axeln havererade och bensintanken började läcka. Avslutningsvis bröts en bit ur cylinderväggen bort. Även de tre följande testdagarna var fyllda av besvärligheter med kopplingen, växellådan och den böjliga axeln. Mycket av problemiken gällde den inköpta drivmotorn av Archimedes fabrikat.

 

I provningsmeddelandet står som slutomdöme: ”Sector arbetade icke nöjaktigt och gav icke heller tillfredställande resultat. Vidare är priset mycket högt: 2500 kr”.

 

Efter att Westfelt gjort många omkonstruktioner, bland annat byttes den böjliga drivaxeln ut mot en kardanaxel, tillverkades Sector i stort antal.

 

 

Ett exempel på hur Sector presenterades i samtida reklam visas nedan.

 

 

 

Bild: Samlare Solhem9

 

 

Bland kunderna fanns Tyska armén som köpte Sector under första världskriget. Efter ytterligare förbättringar började Sector serietillverkas i Lübeck i Tyskland och användes för civilt bruk i ganska stor omfattning i de tyska skogarna på 1920-talet fram till dess tvåmansmotorsågarna introducerades där på 1920-talet. Sector fanns då med bensin alternativt elmotor.

 

Litteraturen om Sector har mycket olika uppgifter gällande i vilken omfattning Sector tillverkades. Uppgifter från ”Det resulterade i ett par försöksmodeller, ”Sector”……som p.g.a. mindre lyckat utförande dock inte kom längre än försöksstadiet” (Lindberg, Bo och Bure’nius, Åke, Motorsågning, 1961) till ”Nach einer gryndlichen uberarbeitung wurde sie (Sector) schliesslich in Deutschland seriemässig hergestellt.Man sah sie (Sector) in den zwanzigerjahren nicht selten in den deutschen Wäldern”.(Lohberg, Rolf, Geschichte der waldarbeit, 1976) finns beskrivet. Enligt obekräftade uppgifter tillverkades totalt över 5000 Sector mellan 1916-1926?, 1928? varav en stor andel såldes till Tysklands armé, också enligt obekräftade källor.

 

I Tyskland påverkade Westfelts konstruktion Sector en annan tidig sågpionjär. Mekaniker, reparatör och uppfinnare Andreas Stihl hade under tidigt 1920-tal reparerat skogshuggares utrustning som användes av huggare i Black Forest nära Stuttgart i Tyskland. Andreas Stihl kom då i kontakt med Westfelts Sector. Andreas Stihl började efter detta konstruera egna trädfällningsmaskiner och startade 1926  ”Maschinenfabrik A. Stihl”.1928 presenterade Stihl sin första trädfällningsmaskin Typ A.

 

Sector kan sägas vara en tidig kedjemotorsåg av tvåmanstyp med bågsvärd och anses ofta vara en av världens första kedjemotorsåg som lämnade försöksstadiet och var praktiskt användbar även om dåtiden oftast kallade den för en trädfällningsmaskin. Sector fick stor internationell uppmärksamhet och fick beröm även av skogligt fackfolk, speciellt för den var förhållandevis lätt att transportera.

 

Ingenjören och uppfinnaren Axel Ulrik Westfelt  föddes i Stockholm 1863. 

1887  gift med Agnes Nathorst-Westfelt f. 1867 och fram till senast år 1890 bosatt i Rosenbad 4 i Klara, Stockholm. Westfelt arbetade då som kulturingenjör för Svenska mosskulturföreningen.1. Familjen flyttade därefter till Örebro och adressen Drottninggatan 14. I folkräkningen år 1900 är han bosatt i Kallerstad, Sankt Lars, strax utanför Linköping, som ”direktör” och ”godsägare”.1908 tycks han ännu bott kvar där. Familjen fick fyra barn. Första barnet Elsa Maria Charlotta i Svalöv i Skåne 1887. År 1888 föddes Axel Gerhard i Svalöv. År 1890 föddes barn nummer tre Märta Agnes Ulrika i Örebro.1892 föddes barn nummer fyra Åke Oscar i Örebro. Kring år 1917 uppges han bo i Mariefred. Han avled 30/10 1930, som ”direktör”, och är begraven på Norra begravningsplatsen i Stockholm ( kvarter 04A, grav nr 200).

 

Westfelt tog flera patent och uppfann bl.a. en s.k. Numometer, en mynträkningsmaskin som användes av Riksbanken kring år 1910. (Se http://runeberg.org/nfbs/0054.html).

 

 

Käll- och Litteraturförteckning:

 

US Patent Office, Patent No 502, December 07 1837

Franklin Journal, October and November, 1838

Mechanics’ Magazine, No 811, Saturday February 23 1839

Obbarius, G.I., Lärobok i skogsvetenskapen, 1845, s. 1-336

Af Ström, I. AD., Handbok för skogshushållare, 1846, s. 1-302

Segerdahl, G., Lärokurs uti skogshushållningen, 1852, s. 1-230

Obbarius, G.I., Enkla regler för skogsskötsel, 1857, s. 1-108

Illustreret Nyhedsblad, nr. 8 1862, s. 35

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Om skogarne och skogsväsendet. 1865, s. 1-218

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Iaktagelser rörande skogsväsendet, 1868, s.1-219

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Skogsteknologi, 1874, s. 1-280

Holmerz, C. G., Vägledning i Skogshushållning, 1879, s. 138-152

Wallmo, Uno, Rationell skogsavverkning, 1897, s. 1-288

Sylvan, Sam., Om skogsbruk, 1903, s. 1-75

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No. 34491, 1911

Patentmyndigheten i Finland, Patent No. 6529, 1916

Hudiksvalls-Posten 28/11-1916, Notis om trädfällningsmaskin

K. C., Arbor, den nya trädfällningsmaskinen, Hufvudstadsbladet, 7 mars, 1916

Lundberg, Gustaf, Trädfällningsmaskinen Sector Tidskriften Skogen, årg. 3 (1916),

s. 323-325

Adensköld, K.F., Statens Maskin- och Redskpsprofningsanstalt, Meddelande nr. 51: Serieprofning af sågar för skogsafverkning, 1917

Kungl. Patent och registreringsverket, Patent No 45324, 1917

Patentmyndigheten i Finland, Patent No. 6877, 1917

Kungl. Patent och Registreringsverket, Patent No. 43894, 1917

Mellström, Gösta, Skogsarbetarnas levnads och arbetsförhållanden, Tidskriften Skogen

årg. 4 (1917), s. 95-101

Greete, Erik, Hamiltons maskin för fällning och sönderdelning av träd, Tidskriften Skogen,

årg. 5 (1918), s. 305-307

Lagerberg, Torsten, Kort handledning i skogshushållning, 1918, s. 240-245

Lundberg, Gustav, Hjälpsågningsapparaten Jerker, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 60-62

Lundberg, Gustaf, Motorsågen ”Gerber”, Tidskriften Skogen, årg. 6 (1919),

s. 276-281

GB Patent, No 136753, 1919

Greete, Erik, Sågkamraten, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 142-145

Magnell, Axel, Hjälpsågningsapparaten ”Jerker”, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 93 

Field, William H., Field's wood working machinery reference book, 1920

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62217, 1920

Ekman, W, Handbok i skogsteknologi, 1922, s. 221-230

Lundberg, Gustaf, Fagersta trädfällningsapparat, Tidskriften Skogen, årg. 9 (1922), s. 176-181

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62136, 1923

Lundberg, Gustaf, Motorsågen Arbor, Tidskriften Skogen, årg. 10 (1923), s. 331-334

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62649, 1924

Gerlinghoff, A, Die Sector Baumfällmaschine Modell 1924, Forstarchiv 1925, s. 54

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 65398, 1925

Sandvikens Jernverks AB, Reklammaterial Trädfällningsapparat Kompis resp.Timmersåg, uå.

Sandvikens Jernverks AB, Sandvikens Sågar, 1925

Andersson, Gunnar, Sveriges allmänna skogar, 1926, s. 1-268

Lundberg, Gustaf, Sandvikens Trädfällningsapparat Kompis, Tidskriften Skogen, Årg. 13 (1926), s. 156-162

Tropenpflanzer, Die Baumfällmaschine Sektor, bd 29 (1926), s. 23

Greete, Erik, Nya redskap och andra förbättringar vid skogsavverkning, Tidskriften Skogen, årg. 14 (1927), s. 57-61

Greete, Erik och Grinndal, TH., Anvisningar i skogsbruk, 1928, s. 137-140

Petrini, Sven, Skogens avverkning och utdrivning ur Sveriges Skogar Wahlgren A. samt Schotte G., 1928, s. 786-822

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 70233, 1929

Tidskriften Skogen, Nyheter på motorsågsområdet, årg 17 (1930), s. 573-574

Streyffert, Thorsten, Sveriges Skogar och Skogsindustrier, 1931, s. 1-240

Monroy, v., Hauptpryfung von Motorsägen, Heft 4, 1932

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 84285, 1934

Pablo, Motordrivna fällningssågar, Tidskriften Skogen, årg. 27 (1940), s. 385-386

Hallander, Åke, Svensk skog och bondeskogsbruk ur Lantbrukstekniska kalendern, 1942,

s. 241-255

Petro, Motorsågen: förtjänt av ökad uppmärksamhet, Tidskriften Skogen, årg. 30 (1943), s.

232-233

Johansson, F., Anvisningar I Skogsbruk, 1943, s. 153-177

Studier i Skogsbrukets Arbetslära, 1943

Tidskriften Skogen, Också en fällningssåg, årg. 31 (1944), s. 165

Nenzell, G., Några resultat från tidsstudier av gagnvirkeshuggning, S.D.A meddelande nr. 22, 1946

Tidskriften Skogen, Demonstration av motorsågar, årg. 33 (1946), s. 115

Studieselskapet För Norsk Industri, Meddelande No. 5, 1947

Arbetsfysiologiska Undersökningen (AFU), Studier över tungt kroppsarbete.Arbetsfysiologiska och arbetstekniska undersökningar vid skogsavverkning, 1948

Carpelan, Greger, Motorsågar och deras användning i svenskt skogsbruk, Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift, 1948, s. 227-290

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 5, 1948

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 32, 1948

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 33, 1948

Elofson, Anders, Nya Lantmannens Bok, 1949, s. 1706-1709

Föyn, Per, Motorsågens ekonomi, Tidskriften Skogen, årg. 36 (1949), s. 270-271

Hallström, G., Enmansmotorsågens lönsamhet, Tidskriften Skogen årg. 37 (1950), s. 117

S-g., Äntligen en svensk motorsåg, Tidskriften Skogen, årg. 37 (1950), s. 222

Carpelan, Greger, Enmansmotorsågens lönsamhet, Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift, 1953, s. 499-577

JO-BU Mekaniske Verksted, Vegledning i bruk og vedlikehold av JO-BU Junior, 1953

Parling, Nils, Motorsågen (skönlitteratur), 1953, s. 1-255

Hjort, R.,  Anvisningar i skogsbruk, 1954, s. 190-197

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.), Aktuell Information, nr. 90, 1955

Ilon, Bengt, Världens enda Dieselmotorsåg, Tidskriften Skogen, årg. 42 (1955), s. 14

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.)., Aktuell Information, nr. 97, 1956

Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsen arbetsstudieavdelning (S.D.A.), Aktuell Information, nr. 106, 1956

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1255, 1956

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1258, 1956

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1259, 1956

Sundberg, Ulf, Virkets utdrivning, ur Svensk skog och skogsindustri Strindlund Gert, 1956, s. 165-179

Cederberg, Ned och Lindberg, Bo, Några råd till motorsågare, 1957, s. 1-16

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1957, s. 293-296

Provade motorsågar, Tidskriften Skogen, årg. 44 (1957), s. 152

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1304, 1957

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1307, 1957

Statens Maskinprovningar, Meddelande No 1311, 1957

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1958, s. 315-318

Manual BE-BO

Manual Crescent 06

Manual Husqvarna 70

Manual Husqvarna MS 90

Manual Jonsereds Raket XF

Manual samt försäljningsbroschyr Partner C6

Manual Partner R 11

Dolmar Machinen-Fabrik G.m.b.H., Bedeinungsanweisung Dolmar Type CL, 1959

Lundgren, Rune, Motorsågen, 1959, s. 3-8

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1959, s. 283-287

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1960, s. 269-273

C:son Leijonhufvud, Axel, Virkets utdrivning ur Skogen och skogsbruket Lindh Eric A,Stålfelt Folke samt Wennmark Torsten, 1961, s. 228-231

Frostenson, Georg, Lantbrukstekniska kalendern, 1961, s. 278-281

Ilon, Bengt, Från stenyxa till Husqvarna motorsåg, i Fällt och aktuellt med Husqvarna motorsåg i skogen, M 95156-6,7-61, s. 4-7

Lidberg, Bo och Bure’nius, Åke, Motorsågning, 1961, s. 5-8

Granlund, Torsten och Quennerstedt, Hans, Skogsbruk, 1962, s. 148-160

Sveriges Skogsvårdsförbund, Anvisningar i skogsbruk, 1966, s. 139-146

Embertse´n, Sven, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965, Studia Foresalia Suecia nr 134, 1976, s. 49-51

Lohberg, Rolf, Geschichte der Waldarbeit, 1976, s. 66-75

Glantz, Dane, Teknos motorsågar, 1978, s. 10-11

Härkönen, Pekka, Motorsågning, 1978, s. 1-68

Vevstad, Andreas, Motorsaga-fra tömmerfellningsmaskin till håndredskap, i Årsbok för

Norsk Skogsbruksmuseum 9 (1978-1981), s. 9-124

Agrell, Gunnar, Lantmannen, 1979, s. 108

Jonsereds AB, Sågar lätt som sågar rätt, 1979, s. 1-20

Gaunitz, Sven, Struktur, strategi och resurser, i Utterström, Gustaf, SCA 50 år Studier kring ett storföretag och dess föregångare, 1979, s. 143-217

Strömberg, Roland, Motorsågen, 1979, s. 13-16

Wallin, Bo, Rikare Skog, 1990, s. 1-133

Heinke, Ulf, Motorsågens utveckling, Polhem, årg. 9 (1991), s. 27-60

Hjelm, Jonny, Skogsarbetarna och motorsågen, 1991, s. 71-73

Kyhne, Jochen, Redskap och maskiner, 1991, s. 7-29

Parling, Nils, Skogsarbetaren (skönlitteratur), 1991, s. 1-152

Perlinge, Anders, Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år, 1992, s. 1- 119 

Hjelm, Jonny, Forest work and mechanization-changes in Sweden and Canada during the post-war period, Polhem, årg. 12 (1994/3), s. 260-288

Skogsstyrelsen, Motorsågning, 1994, s. 21-37

Wallenius, Rudolf, Motorsågen kom och försvann, 1994

Drushka, Ken och Konttinen, Hannu, Tracks in the Forest, 1997, s. 52

Sundberg, Carl-Gustaf, Bergslaget och Skogen, 1997

Löffler, H., Hamberger, J., Warkotsch, W., Wie in Bayern das Holz aus dem Wald

kam. Holzernte, Walderschließung und Holztransport einst und jetzt. In: Bleymüller, H.,

Gundermann, E., Beck, R. (Hrsg.): 250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. – Rückblicke,

Einblicke, Ausblicke. Mitteilungen aus der Bayer. Staatsforstverwaltung, 2002, Heft 51, Bd. 2, s. 335 - 368

Sveaskog Virke Norr, Skog & Trä i Norr, nr. 3 2003, s, 13

Andersson, Stig, Skogsteknik förr och nu, i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2004,

s. 102-116

Ericsson, Henry, Män med visioner, 2005, s. 29-41

Lee, David, Chainsaws: a history, 2006, s. 22-25, 35-36, 209

Enander, Karl-Göran, Ekologi, skog och miljö, 2007, s. 76-215

Fleischer, Manfred, Die Geschichte der Motorsäge, 2007, s. 21-49

Darphin, Jean-Paul, Nymans Verkstäder, 2008, s. 147-149

 

 

Webbsidor:

 

Die Geschichte der Motorsäge.
http://www.waldwissen.net/themen/wald_gesellschaft/forstgeschichte/wsl_geschichte_motorsaege_DE

 

Gårdskulla Gårdsmuseum,Sjundeå, Finland

http://www.gardskulla.fi/

 

Lusto, Finlands skogsmuseum

http://www.lusto.fi

 

1. Svenska mosskulturföreningen.

http://www.arkivnamnden.org/ovr/manad/manad_jul2007.shtml

 


 

 

Tillbaka upp